F.I.F.Y. S.A

RUEDA NYLON V FASCY


Caracteristicas:

RUEDA NYLON V FASCY 2"
RUEDA NYLON V FASCY 2.5"
RUEDA NYLON V FASCY 3"
RUEDA NYLON V FASCY 4"
RUEDA NYLON V FASCY 5"