Varios

ROSCADORA BANCADA FASCY 1/2-3"750W 220V

ROSCADORA PORTATIL 1/2-2" 1200W

SOPLADORA FASCY 600W 220V